Kasutustingimused

1. Tingimused

Käesolevat Kooli külastades nõustute te käesolevate Kasutustingimustega, kõigi kohaldatavate seaduste ja regulatsioonidega ning nõustute, et vastutate mistahes kohaldatavate kohalike seaduste järgimise eest. Kui te ei nõustu mis tahes osaga käesolevatest tingimustest, on teil keelatud seda veebilehte kasutada või külastada. Käesolevas Koolis sisalduvaid materjale kaitsevad autoriõiguse seadus ja kaubamärgiseadus.

2. Kasutuslitsents

 1. Antakse luba ajutiselt alla laadida üks koopia kõigist Kooli veebilehelt alla laaditavatest materjalidest, mis on mõeldud ainult isiklikuks, mitteäriliseks vaatamiseks. Tegu on litsentsi andmisega, mitte omandiõiguse andmisega, ning selle litsentsi alusel ei ole teil lubatud:
  1. materjale muuta või kopeerida;
  2. kasutada materjale mis tahes kaubanduslikul eesmärgil või mis tahes avalikuks esitamiseks (nii äriliseks kui mitteäriliseks);
  3. püüda dekompileerida või pöördprojekteerida mis tahes tarkvara, mis sisaldub Kooli veebilehel;
  4. eemaldada materjalidest mistahes märkeid autoriõiguse või muude omandiõiguste kohta; või
  • anda materjale üle muule isikule või „peegeldada“ materjale mis tahes muudes teenustes.
  • See litsents kaotab automaatselt kehtivuse, kui rikute mis tahes nimetatud piirangut ning Ettevõte võib selle igal ajal lõpetada. Kui lõpetate nimetatud materjalide kasutamise või käesolev litsents lõpetatakse, on teil kohustus hävitada teie omanduses olevad alla laaditud materjalid olenemata sellest, on need elektroonilised või paberkandjal.
  NB! Kõhukliinikul on õigus kustutada õpilase konto kui avastame, et õpilane on oma konto andmeid jaganud teistega.

3. Lahtiütlus

Kooli veebilehel toodud materjalid on kasutatavad põhimõttel „nagu on“. Kool ei anna mis tahes garantiisid, ei selgesõnalisi ega vaikimisi, ning ütleb siinkohal lahti vastutusest mis tahes muude garantiide eest, sealhulgas ilma piiranguteta ka vaikimisi garantiide eest või turustustingimuste, kindlaks kasutusotstarbeks sobivuse, intellektuaalse omandi mitterikkumise või muude õiguste rikkumise eest. Lisaks ei anna Kool tagatist ega mis tahes lubadusi seoses veebilehel toodud materjalide kasutamise tulemuste või usaldusväärsusega ega muul moel seoses selliste materjalidega või veebilehega seotud mis tahes veebilehtedega.

4. Piirangud

Mitte mingil juhul ei vastuta Kool mis tahes kahjude (sealhulgas piiranguteta andmete või kasumi kaotamise või äritegevuse katkestusega seotud kahjude) eest, mis tulenevad Kooli veebilehel olevate materjalide kasutamisest või nende kasutamisvõimaluse puudumisest isegi siis, kui Kooli või Kooli poolt volitatud isikut on suuliselt või kirjalikult teavitatud selliste kahjude võimalikkusest. Kuna mõned õigusruumid ei luba piiranguid vaikimisi garantiidele või piiranguid kaudsete- või kaaskahjude eest vastutamisele, ei pruugi need piirangud teile kohalduda.

5. Muudatused ja parandused

Kooli veebilehel toodud materjalid võivad sisaldada tehnilisi, tüpograafilisi või fotograafilisi vigu. Kool ei taga, et veebilehel toodud mis tahes materjalid on täpsed, täielikud või ajakohased. Kool võib teha muudatusi oma veebilehel sisalduvates materjalides mis tahes ajahetkel ning ilma eelneva teavituseta. Samas ei anna Kool lubadust materjale uuendada.

6. Lingid

Kool ei ole üle vaadanud kõiki oma veebilehel lingitud veebilehti ning ei vastuta selliste lingitud veebilehtede sisu eest. Mis tahes lingi kaasamine ei viita Koolipoolsele veebilehe toetamisele. Mis tahes sellise lingitud veebilehe kasutamine toimub kasutaja oma riisikol.

7. Veebilehe Kasutustingimuste muutmine

Kool võib käesolevaid veebilehe Kasutustingimusi muuta mistahes ajahetkel, ilma eelneva teavituseta. Veebilehe kasutamisega annate siduva nõusoleku käesolevate Kasutustingimuste kehtivale versioonile.

8. Kohaldatav õigus

Kooli veebilehega seotud mis tahes nõuded alluvad Kooli omaniku asukohajärgse riigi seadustele olenemata kollisiooninormidest.

9. Meditsiinilisest vastutusest loobumine

Kõik materjalid on informatiivsed ja tegemist ei ole meditsiinilise teenuse osutamisega, diagnoosimisega ega ravimisega. Ükski materjal ei ole soovitus, kuidas terviseseisundit/ haigust peaks ravima. Tegemist ei ole ametliku ravijuhisega. Ükski materjal ei asenda arsti/ füsioterapeudi või mõne teise meditsiinitöötaja raviskeemi/ konsultatsiooni jms.

Kõik materjalid ja soovitused põhinevad Kõhukliiniku füsioterapeudi kliinilisel kogemusel ja tehtud uuringutel. Koostatud materjale ei tohi kasutada ühegi haiguse/ terviseseisundi diagnoosimiseks, raviks. Materjalides on välja toodud terviseseisundid ja sümptomid, mille puhul on vajalik konsulteerida füsioterapeudiga. Soovitame misiganes terviseprobleemi esinemisel või ilmnemisel konsulteerida füsioterapeudiga eelnevalt.

Kõhukliiniku e-kursused ei anna meditsiinilist nõu, ei pane diagnoose, ei ravi ja ei paku meditsiiniteenust.

Meie ei anna ühtegi lubadust, mis tulemused harjutusprogrammi läbijad saavad. Tulemused sõltuvad füsioloogilistest eripäradest, elustiilist ja üldisi nõuandeid ei saa kohandada igale indiviidile sobivaks. Meie ei luba, et e-kursuse läbijatel ei ole enam ühtegi terviseprobleemi, sest e-kursus ei ole töötatud ravimiseks, vaid üldise info andmiseks, kuidas sünnitusjärgselt teadlikumalt treenida.

Käesolev veebisait ei võta endale mingit vastutust selle tegevuse tagajärgede eest, mis liikmed on selle veebisaidi sisu lugemise tõttu endale tekitanud.

Teenuse osutaja ei kontrolli enne Teenuse osutamist ega Teenuse osutamise vältel Kasutaja tervislikku seisundit. Teenuse osutaja ei paku meditsiiniteenuseid ega anna Kasutaja tervislikku seisundit või selle parandamist puudutavaid meditsiinilisi nõuandeid. Kasutajal lasub ainuvastutus tuvastada enda tervisliku seisundiga lubatud ja mittelubatud harjutused ning teha sellele vastav otsus enda parema äranägemise järgi, kas tarbida või mitte tarbida Teenuseid.